Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ TOY ΔΙΚΤΥΑΚΟY ΤΟΠΟY

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν άμεσα, ήτοι από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν). Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΔΤ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα 

Η ELPEN (εφεξής ‘’ELPEN’’ ή ᾽᾽Εταιρεία᾽᾽) διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο του ΔΤ, καθώς και τα αντίγραφα αυτού. Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ, εκτός των ρητώς μνημονευομένων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, ανήκει στην Εταιρεία και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το εθνικό, διεθνές και εθιμικό δίκαιο. Το περιεχόμενο του ΔΤ , διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και δη μόνο για πληροφοριακούς και επ’ουδενί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού ή νομικού προσώπου) επιτρέπεται υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως και ευκρινώς μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕLPEN και της πηγής προέλευσης. Ομοίως, απαιτείται γραπτή άδεια για τη δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή οιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση, ολική ή μερική, του περιεχομένου του ΔΤ. Τα κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες video, ήχοι κ.λπ. που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αρμοδίως οριζόμενου προς τούτο υπευθύνου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα ΔΤ και φέρουν τυχόν τα σήματα τρίτων (οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων κ.λπ.) αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, οι οικείοι φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη προστασίας τους. Τροποποίηση του υλικού του ΔΤ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Στόχος της ELPEN είναι να παρέχει, μέσω του ΔΤ, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους, χωρίς, ωστόσο, η Εταιρεία να εγγυάται ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή εξ ολοκλήρου ή ότι θα δίδονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον παρόντα ΔΤ παρέχονται χωρίς οιαδήποτε απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ομοίως, η ΕLPEN δεν εγγυάται ότι ο ΔΤ ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός ΔΤ ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς ‘’ιούς’’ ή άλλα επιζήμια στοιχεία, το κόστος δε τυχόν διορθώσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και επ’ ουδενί η Εταιρεία. Η ΕLPEN δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που δύναται να επέλθει σε οιονδήποτε από τη χρήση του ΔΤ της ή /και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕLPEN έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις και βελτιώσεις του περιεχομένου του ΔΤ. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ΔΤ, για τη διακοπή ορισμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της και εν γένει για οιαδήποτε δυσλειτουργία τυχόν προκύψει.

Αποστολή στοιχείων  (upload) στο ΔΤ

Η αποστολή πληροφοριών και κάθε είδους στοιχείων προς το ΔΤ της ΕLPEN με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Εταιρεία, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ορθό και ακριβή. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή/και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του ΔΤ και την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οιασδήποτε έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει είναι συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα χρηστά ήθη, να είναι ακριβή και μη αλλοιωμένα και να μην έχουν διαφημιστική χροιά. Περαιτέρω, ο αποστολέας αυτών θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης »ιών» ή άλλων ζημιογόνων για τον παρόντα ΔΤ συστατικών. Ο αποστολέας αποδέχεται, δια του παρόντος, ότι η ΕLPEN δύναται να αξιοποιεί τα αποστελλόμενα στοιχεία, χωρίς αυτός να διατηρεί οιαδήποτε νομική αξίωση από την Εταιρεία.

Πρόσβαση σε ΔΤ τρίτων (Σύνδεσμοι / Links)

Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΔΤ τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αποκλειστικά για το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών, οι δε ΔΤ τρίτων υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης αυτών. Η ΕLPEN δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, νομιμότητα και πληρότητα αυτού του περιεχομένου καθώς και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτών των ΔΤ, η δε τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ΔΤ τρίτων από τον διαχειριστή του ΔΤ της ΕLPEN. Η Εταιρεία, επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή κακή λειτουργία των ΔΤ τρίτων, καθώς για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από τη χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι χρήσης του ΔΤ, καθώς και οιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο, τους εθιμικούς κανόνες και τα χρηστά ήθη. Οιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανίσχυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεών τους. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη μοναδική και συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΤ και του επισκέπτη του ΔΤ και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν μόνον εγγράφως από την Εταιρεία, ενώ η ΕLPEN διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης ή ενημέρωσης αυτών, αναλόγως του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και τη χρήση του ΔΤ, εφόσον δεν επιτευχθεί η φιλική επίλυσή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για οιεσδήποτε πληροφορίες,  αιτήσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις, καθώς και για δικαιώματα ή εγκρίσεις αναπαραγωγής τμήματος του περιεχομένου του ΔΤ, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 211-1865398 ή να αποστείλετε e-mail μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας στον ακόλουθο σύνδεσμο [email protected]  με τον κατάλληλο κάθε φορά τίτλο.

almora PLUS®